Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Succesvol Scheiden Rijnmond geleverde producten en diensten.

Succesvol Scheiden Rijnmond, Dorpsstraat 154C te Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Succesvol Scheiden Rijnmond is aangesloten bij de netwerkorganisatie Succesvol Scheiden Nederland.

De persoonsgegevens worden verwerkt door Carolien Roobol, coach bij Succesvol Scheiden Rijnmond, 06-36054971, KvK nummer 68715021.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Succesvol Scheiden Rijnmond verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Succesvol Scheiden Rijnmond van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Succesvol Scheiden Rijnmond in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + plaats)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
Geboortedatum
Geslacht
E-mailadres
Bankgegevens
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie

Verwerkt Succesvol Scheiden Rijnmond ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Succesvol Scheiden Rijnmond verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Succesvol Scheiden Rijnmond dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om (digitale) diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Succesvol Scheiden Rijnmond. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Succesvol Scheiden Rijnmond.
Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Succesvol Scheiden Rijnmond gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Succesvol Scheiden Rijnmond  zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Succesvol Scheiden Rijnmond zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Succesvol Scheiden Rijnmond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Succesvol Scheiden Rijnmond gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Succesvol Scheiden Rijnmond maakt gebruik van cookies voor webanalyse-service Google Analytics. Via deze cookies krijgt Succesvol Scheiden Rijnmond inzage in het bezoek aan de Website . Op deze wijze kan Succesvol Scheiden Rijnmond de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Succesvol Scheiden Rijnmond heeft hier geen invloed op. Succesvol Scheiden Rijnmond heeft Google geen toestemming gegeven om de via BEDRIJF VP verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Cookies instellen

Wilt u cookies geheel uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u via de instellingen van uw eigen internetbrowser doen.

Via onderstaande button kunt u instellen welke cookies, die via onze website worden geplaatst, u accepteert:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@succesvolscheidenrijnmond.nl

Beveiliging

Succesvol Scheiden Rijnmond hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Succesvol Scheiden Rijnmond heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Succesvol Scheiden Rijnmond toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Succesvol Scheiden Rijnmond gebruik maakt van de diensten van derden, zal Succesvol Scheiden Rijnmond in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Succesvol Scheiden Rijnmond u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@succesvolscheidenrijnmond.nl t.a.v Carolien Roobol

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@succesvolscheidenrijnmond.nl t.a.v. Carolien Roobol

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 18 mei 2018