Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Succesvol Scheiden Rijnmond (SSR) uit Barendrecht.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke SSR sluit met een cliënt, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Onder overeenkomst wordt verstaan: afspraken die schriftelijk (per e-mail) bevestigd zijn.
Indien en voor zover 1 of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan worden laatst genoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomsten

Alle offertes en prijsopgaven van SSR zijn vrijblijvend.
De geldigheidsduur van een offerte is 14 dagen gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
SSR is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk of per e-mail heeft plaats gevonden. Akkoord bevonden offertes verplichten u tot betaling.
SSR kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de cliënt had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
De prijzen in de genoemde offerte zijn inclusief BTW heffing.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

SSR zal de overeenkomst naar beste vermogens, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
SSR behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
De cliënt draagt er zorg voor dat evt. gevraagde gegevens, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 1 week voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn van SSR. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft SSR het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
SSR is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door de client. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor SSR kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Onze diensten

SSR verzorgt de volgende diensten:

Individuele coaching. Deze coaching kan per sessie of in een traject van meerdere sessies afgesproken worden. De duur van een sessie is meestal 2 uur tenzij anders in de offerte vermeld.
Het geven van coachprogramma’s aan individuen of koppels. Vanuit de diverse programma’s worden deze trainingen verzorgd. Deze trainingen zijn maatwerk en worden in de offerte gespecificeerd.

Artikel 5. Wijzigingen, vooraf annuleren of niet verschijnen bij coach sessies of coachprogramma’s.

Annuleren van de afspraak kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak.
Bij annuleren binnen 48 uur voor de afspraak en niet op de dag van de afspraak wordt 50 % van de geplande tijd in rekening gebracht.
Bij annulering op de dag van de afspraak of bij niet verschijnen wordt 100% van de geplande tijd in rekening gebracht.
Indien een traject afgesproken is, gaat de eerste annulering, zoals genoemd bij punt 5.2 niet ten koste van het traject. De tweede annulering genoemd in punt 5.2 of annulering genoemd in 5.3 gaat ten koste van het traject, als ware dat de sessie geleverd is.

Artikel 6. Betaling

SSR biedt de mogelijkheid om op de volgende manieren te betalen:
Overmaken via bankrekening of betaling via Ideal.

Losse coaching-sessies en VIP dagen dienen in 1 keer en vooraf betaald te worden.
Een coachtraject kan in 1 keer betaald worden of in termijnen. De termijn dient voor aanvang van de coaching-sessie voldaan te zijn.

In de offerte worden deze mogelijkheden genoemd, afhankelijk van de geoffreerde dienst. Bij acceptatie van de offerte wordt ook aangegeven op welke manier de betaling gedaan wordt. SSR kan administratiekosten in rekening brengen afhankelijk van de soort facturatie.

De vorderingen van SSR op de cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar in het volgende geval:
Indien na het sluiten van de overeenkomst SSR gegronde redenen heeft aan te nemen dat cliënt niet aan zijn (betalings)verplichtingen zal voldoen.
In geval van faillissement of surseance van betaling van de cliënt
Indien de cliënt tegen enige factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van factuur schriftelijk bezwaar maakt bij SSR, wordt cliënt geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 7. Incassokosten

Indien SSR over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Persoonsgegevens

SSR behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy, wet- en regelgeving.
SSR neemt in een klantenbestand de naam en adresgegevens op van de cliënt. Deze worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverleningen (zoals trainingen, events en programma’s) door SSR.
De cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
Indien een cliënt geen prijs stelt op de informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij zich afmelden van de verzendlijst.

Artikel 9. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Indien blijkt dat informatie verstrekt wordt over gepleegde strafbare feiten of gepleegde strafbare vergrijpen, dan zal cliënt op deze feiten gewezen worden. Conform het geldende recht zal indien nodig melding van deze feiten gedaan worden aan betreffende instanties.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

SSR behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van auteurswet.
SSR behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Klachtenregeling

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SSR.
Indien een klacht gegrond is, zal SSR de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal SSR slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.
SSR is aangesloten bij een beroepsorganisatie en conformeert zich aan de voor de leden geldende regels.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

SSR is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
Daden of nalatigheid van de cliënt, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege cliënt te werk zijn gesteld;
Onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van de door SSR uitgevoerde werkzaamheden;
Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens.
SSR is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de cliënt en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door SSR te werk zijn gesteld voor de aan haar opgedragen werkzaamheden.
De maximale aansprakelijkheid is gelijk aan het factuurbedrag
Cliënt vrijwaart SSR voor aanspraken van derden.

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen door SSR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door SSR niet meer mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en cliënt is Nederlands recht van toepassing, ook indien cliënt is gevestigd buiten Nederland.

Artikel 15. Wijzigingen van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.